安心なまちやつしろプロジェクト

このはいろ
このはいろ

認証店
八代市デジタルプレミアム商品券
電 話0965-35-5870
住 所熊本県八代市古閑浜町1-3
営 業

11:30~14:30(LO. 14:00)、18:00~22:00(LO. 21:00)

定休日月曜日(祝日の場合次の日)
SNS紹介
SDGS 感染防止対策実施中

facebook

地図の中心へ
交通状況
自転車で行く
乗換
select language
밀폐 Closed spaces 封闭 封閉 Không gian đóng
店内換気の実施
個室の使用
◇독실이 있음. ◇No closed private room. ◇没有封闭的私人房间。 ◇沒有封閉的私人房間。 ◇Không có phòng kín.
밀집 Dense 稠密 稠密 Ngu độn
対面の対策
◇카운터 테이블이 없습니다. ◇There is no counter table. ◇没有柜台。 ◇沒有櫃檯。 ◇Không có bàn truy cập.
間隔を空けよう
・복수의 그룹이 사용하는 테이블 사이에 충분한 거리를 둔다.(최저 1m) ・Place the tables used by the same group and the tables used by other groups with a minimum interpersonal distance of 1m or more. ・同一组使用的桌子和其他组使用的桌子排列成可以确保彼此之间的最小人际距离为 1 m 或更大。 ・同一組使用的桌子和其他組使用的桌子排列成可以確保彼此之間的最小人際距離為 1 m 或更大。 ・Bàn được sử dụng bởi cùng một nhóm và bàn được sử dụng bởi các nhóm khác phải được đặt sao cho khoảng cách giữa các cá nhân ít nhất là 1 mét.
・접촉 감염, 비말 감염을 막기 위해 안내판이나 자동문, 자동인식 수도꼭지 등을 설치한다. ・In order to reduce the risk of contact infection and droplet infection, we will devise and maintain guidance posters, automatic doors, and automatic faucets so that the flow lines of users do not overlap. ・为了降低接触感染和飞沫感染的风险,我们将设计和维护引导显示器、自动门和自动水龙头,使用户的流线不会重叠。 (安全城镇的推荐项目) ・為了降低接觸感染和飛沫感染的風險,我們將設計和維護引導顯示器、自動門和自動水龍頭,使用戶的流線不會重疊。 ・Lắp đặt, điều chỉnh thật cụ thể các biển hướng dẫn để khách hàng không đi cùng qua một nơi, cửa tự động, vòi nước tự động nhằm hạn chế lây nhiễm qua tiếp xúc và qua giọt bắn. (Những điều khuyến khích thực hiện vì một thành phố Yatsushiro an toàn)
밀접한 Closely 密切 密切 Gần gũi
密接を避ける
・영업시간을 표시한다. ・Specify business hours ・指定营业时间。 ・指定營業時間。 ・Hiển thị giờ hoạt động. (Những điều khuyến khích thực hiện vì một thành phố Yatsushiro an toàn)
非接触会計
기타 others 其他 其他 khác
検温
・출입구 시에 손님에게 열이나 기침 등 건강 상의 이상이 인지될 경우 입장을 거절하는 안내문을 표기한다. ・Indicate to the customers that eating or drinking in the store will be refused if an abnormality such as fever or cough is found at entry. ・向用户说明,如在店门口发现发热、咳嗽等异常情况,将拒绝在店内进食或饮水。 ・向用戶說明,如在店門口發現發熱、咳嗽等異常情況,將拒絕在店內進食或飲水。 ・Đặt biển thông báo tại cửa ra vào nhằm từ chối khách hàng vào quán khi khách có các dấu hiệu bất thường như sốt hoặc ho.
・관리자·모든 종업원은 발열(예를 들면 평온보다 1도 이상)이나 감기 증상(기침이나 인후통 등) 구토·설사 등의 증상이 있을 경우에는 출근을 삼가야 한다. ・Managers and all employees perform body temperature measurement and check their physical condition before starting to work. ・管理人员和所有员工在开始工作前进行体温测量并检查他们的身体状况。 ・管理人員和所有員工在開始工作之前進行體溫測量並檢查他們的身體狀況。 ・Quản lý và tất cả nhân viên thực hiện đo nhiệt độ, kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi làm việc.
清掃の徹底
手洗い・消毒
・손님에게 정기적으로 손씻기와 손소독을 요청한다. ・Request customers to wash their hands and sanitize their fingers on a regular basis, and call attention by display. ・要求用户定期洗手、手指消毒,并通过展示提醒注意。 ・要求用戶定期洗手、手指消毒,並通過展示提醒注意。 ・Dùng biển hướng dẫn hoặc yêu cầu khách rửa tay, khử trùng tay thường xuyên.
・많은 사람들이 접촉하는 장소나 물건을 만진 후에는 손을 소독하도록 요청한다. ・Periodically sanitize and wash hands: at the beginning of work, after touching places / articles that are frequently contacted by others, cleaning, and after using the toilet; and call attention by posters. ・定期在开始工作时,接触他人经常接触的地方/物品后,清洁后,如厕后,消毒双手并洗手,并通过展示引起注意。 ・定期在開始工作時,接觸他人經常接觸的地方/物品後,清潔後,如廁後,消毒雙手並洗手,並通過展示引起注意。 ・Khử trùng tay và rửa tay thường xuyên cũng như đầu giờ làm việc, sau khi chạm vào các khu vực hoặc vật dụng mà người khác thường xuyên chạm vào, sau khi dọn dẹp và sau khi sử dụng nhà vệ sinh.
マスクの着用
・손님에게 기침 예절을 철저히 시키도록 요청한다. ・Encourage customers to thoroughly implement coughing etiquette and call attention by posters. ・鼓励用户彻底贯彻咳嗽礼节,通过展示引起注意。 ・鼓勵用戶徹底貫徹咳嗽禮節,通過展示引起注意。 ・Kêu gọi khách hàng tuân thủ phép lịch sự khi ho và lưu ý thêm qua biển hướng dẫn.
厚生労働省HP「マスクの着用について」
追跡調査等の準備
・손님의 연락처를 한 달 이상 보관한다. ・Keep customer's contacts for at least one month. ・保留您的联系方式至少一个月。 ・與訪客保持聯繫至少一個月。 ・Lưu thông tin liên hệ ít nhất một tháng trở lên. (Những điều khuyến khích thực hiện vì một thành phố Yatsushiro an toàn)
アルコール消毒
・손님이 사용할 수 있도록 출입구에 손 소독제를 설치하고 손님의 입장 시에 종업원이 손 소독을 실시한다. ・A sanitizing facility will be installed at the entrance of the store so that customers can use it, and employees will always call on the customers to sanitize their hands and fingers at the time of entrance. In addition, warnings will be given by posters. * (entrance and exit, washrooms, tables, work place, emergency exits, staff pathways, counter tables, shuttle cars, etc.) ・店门口将设置消毒设施,方便用户使用,员工进店时,会随时号召用户进行手和手指消毒。 此外,将使用显示器来引起注意。*(门口、厕所、桌子、车间、紧急出口、员工通道、柜台、接驳车等) ・店門口將設置消毒設施,方便用戶使用,員工進店時,會隨時號召用戶進行手和手指消毒。 此外,將使用顯示器來引起注意。*(門口、廁所、桌子、車間、緊急出口、員工通道、櫃檯、接駁車等) ・Thiết bị khử trùng nên được lắp đặt ở lối vào của cửa hàng để khách hàng sử dụng và nhân viên phải luôn kêu gọi khách hàng khử trùng tay khi bước vào. Ngoài ra, thực hiện nhắc nhở qua các biển thông báo.※ (Lối ra vào, nhà vệ sinh, bàn, khu vực làm việc, lối thoát hiểm, lối đi dành cho nhân viên, quầy, xe đón khách, v.v.)
洗濯の徹底
・근무시간에 착용한 옷은 퇴근 후에 반드시 빤다. ・Employee uniforms, etc. should be washed regularly, such as everyday after work. ・员工制服等应定期清洗,如当天下班后。 ・員工製服等應定期清洗,如當天下班後。 ・Đồng phục của nhân viên và các vật dụng khác nên được giặt định kỳ, chẳng hạn như sau giờ làm việc vào ngày hôm đó.
ごみ処理の徹底
店内BGM調整
・손님에게 잦은 대화나 과도한 음주를 삼가는 요청을 표기해서 환기시킨다. ・Call on customers to limit talking and to refrain from drinking alcohol in excess of the appropriate amount, and call attention by posters. ・我们将呼吁用户不要说话,不要过量饮酒,并通过显示提醒他们。 ・我們將呼籲用戶不要說話,不要過量飲酒,並通過顯示提醒他們。 ・Kêu gọi khách hàng hạn chế trò chuyện và không uống rượu quá mức, sử dụng các thông báo để nhắc nhở.
カラオケ対策
・노래방 기계 있음. ・No karaoke facilities. ・没有卡拉OK设施。 ・沒有卡拉OK設施。 ・Không có thiết bị karaoke.
料理のとりわけ
・뷔페 스타일 음식을 제공함. ・Buffet style is not offered. ・不提供自助式。 ・不提供自助式。 ・Không có dịch vụ buffet.
回し飲み
休憩時間の配慮
・휴게실이 있음. ・There is no rest space for staff. ・没有休息空间。 ・沒有休息空間。 ・Không có phòng nghỉ ngơi.
自主規制

このページのQRコード

わたしたちも感染防止やってます!